معرفی

مشخصات فردی

محبوبه یزدان پناه

نام - نام خانوادگی : محبوبه   یزدان پناه

پست الکترونیکی : Yazdanpanah@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فقه و مبانی حقوق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فقه و مبانی حقوق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دانشجوی مدرسی معارف گرایش اخلاق
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : تهران

سوابق اجرایی

مسئولیت خواهران در نهاد رهبری دانشگاه شهید رجایی 1377 الی 1378

مبلغه نهاد رهبری در دانشگاهها  1385 تا کنون

مشاور نهاد رهبری در دانشگاه ها 1385 تا کنون

مسئول حلقه های صالحین در بسیج خواهران دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب  1392 تا کنون

عضو شورای موسس پیوست نگاری فرهنگی بسیج اساتید استان تهرانعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو شورای موسس پیوست نگاری فرهنگی بسیج اساتید استان تهران

تهران

1395

 


تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

سابقه آموزشی

محل

سال

تدریس

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

1377 تا کنون

 

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

1380 الی 1390

 

دانشگاه شهید رجایی

1377 الی 1378

 

دانشگاه تهران

1392 تا کنون

 

دانشگاه علمی کاربردی – وزارت امور خارجه

1385

 

دانشگاه علمی کاربردی هنر

1388 الی 1390

 

دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

1386 الی 1390

 


نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معارف اسلامی

محل خدمت : گروه معارف اسلامی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 9

سمت اجرایی در دانشگاه : فاقد پست زمانی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1-11-1380

محبوبه یزدان پناه
محبوبه یزدان پناه

محل خدمت :
    گروه معارف اسلامی
مرتبه علمی :
    مربی
^